Tag: lòng trung thành

Lòng trung thành là gì?

Lòng trung thành là gì?

Từ góc nhìn này, nhân viên thực sự quan tâm đến hiệu quả làm việc và sự thỏa mãn của họ trong việc tạo ra thành quả. Khi những cảm xúc này giảm đi, một nhân viên trung thành sẽ